niedziela, 9 sierpnia 2009

Źródła przychodów

Przedmiot opodatkowania w PDF = dochód z określonych źródeł przychodu (wyjątkowo sam przychód: dywidendy i usługi niematerialne).

Dochód = przychód - koszty uzyskania.

Źródła przychodów:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, członkostwo w spółdzielni rolniczej, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • nieruchomości lub ich części,
 • najem, podnajem, dzierżawa, itp.,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe
 • odpłatne zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości (przed upływem 5 lat od nabycia),
 • odpłatne zbycie ruchomości (przed upływem 0,5 roku od nabycia)
 • inne, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Moment powstania przychodu w PDF:

Zasada kasowa = faktycznie uzyskane.

Zasada memoriałowa = należne, choćby nie otrzymane:

 • z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • z nieruchomości udostępnionych bezpłatnie,
 • uzyskanych jako nominalna wartość udziałów (akcji) objętych za aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przychód jako podstawa opodatkowania = bez pomniejszania o koszty uzyskania:

 • Dywidendy, odsetki – 19%.
 • Wynagrodzenie za usługi niematerialne – doradcze, prawne, reklamowe wypłacane osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce – 20%.

Przychody zwolnione z PDF:

 • diety i inne należności za czas podróży,
 • wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) + konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, + ze sprzedażą premiową - do 760 zł;

Teoria otwartego katalogu źródeł = jeżeli nie ma w ustawie PDF to nie ma nigdzie

Teoria zamkniętego katalogu źródeł = ust. obejmuje wszystkie zdarzenia.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY
Obsługa księgowa firm

tel. (0-61) 86-888-05
www.ksiegowa-poznan.pl

Zakres przedmiotowy

Konstrukcja PDF oparta jest na koncepcji źródeł uzyskania przychodu.

Teoria otwartego katalogu źródeł = jeżeli nie ma w ustawie PDF to nie ma nigdzie

Teoria zamkniętego katalogu źródeł = ust. obejmuje wszystkie zdarzenia


 

Przedmiot opodatkowania w PDF = dochód. (wyjątkowo przychód: dywidendy i usługi niematerialne).

Dochód = suma przychodów - koszty ich uzyskania.

Dochód ze źródła przychodów = nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Strata ze źródła przychodów = koszty uzyskania > sumy przychodów.

Przychody zwolnione z PDF:

 • diety i inne należności za czas podróży:
 • wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) + konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, + ze sprzedażą premiową - do 760 zł;

Źródła przychodów :

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, członkostwo w spółdzielni rolniczej, emerytura lub renta,
 2. działalność wykonywana osobiście,
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 4. działy specjalne produkcji rolnej,
 5. nieruchomości lub ich części,
 6. najem, podnajem, dzierżawa, itp.,
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe
 8. odpłatne zbycie:
 • nieruchomości, udziału w nieruchomości (przed upływem 5 lat od nabycia),
 • spółdzielczego wł. prawa do lokalu, do domu jednorodzinnego,
 • wieczystego użytkowania,
 • innych rzeczy (przed upływem 0,5 roku od nabycia)
 1. inne, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Moment powstania przychodu w PDF:

 1. zasada kasowa = od faktycznego uzyskania.
 2. zasada memoriałowa = jeżeli należne, choćby nie otrzymane:
 • z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • z nieruchomości udostępnionych bezpłatnie,
 • uzyskanych jako nominalna wartość udziałów (akcji) objętych za aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przychód jako podstawa opodatkowania (bez pomniejszania o koszty uzyskania):

 • Dywidendy, odsetki – 19%.Wynagrodzenie za usługi niematerialne – doradcze, prawne, reklamowe wypłacane osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce – 20%.

  Powyższych przychodów nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY
Obsługa księgowa firm

tel. (0-61) 86-888-05
www.ksiegowa-poznan.pl

Zwolnienia przedmiotowe

Rodzaje zwolnień:

 • podmiotowe = przysługują określonym podmiotom niezależnie od źródła przychodu – w PDF nie ma zwolnień podmiotowych!!!.
 • przedmiotowe = określone przychody lub dochody są wolne od podatku dochodowego.

Przykłady zwolnień - wolne od podatku jest:

świadczenia pracownicze:

 • wartość ubioru służbowego jeżeli obowiązek jego używania,
 • jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych,
 • ekwiwalent za narzędzia stanowiące własność pracownika,
 • zwrot kosztów zakwaterowania w hotelach pracowniczych do 500 zł miesięcznie.

Diety:

 • za czas podróży służbowej,
 • diety + zwrot kosztów osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie - do 2.280 zł
  miesięcznie,
 • dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę za granicą do wartości 30% diety za zagraniczną podróż służbową dziennie

Pomoc materialna:

 • zapomogi wypłacone w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do 2.280 zł,
 • przyznana, na podstawie odrębnych przepisów, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz jednorazowa pieniężna na zagospodarowanie, udzielona usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i wychowankom publicznych lub niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Odprawy i zasiłki:

 • odprawa pośmiertna – art. 93 KP
 • zasiłek pogrzebowy, rodzinny, pielęgnacyjny, wychowawczy, porodowy.

Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli wydany na cele szkoły (w tym samym lub następnym roku)

Dochody z praw majątkowych i kapitałów:

 • ze sprzedaży akcji NFI – do połowy miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
 • otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej

Odszkodowania:

 • jeżeli wynikają z ustaw,
 • otrzymane na podstawie wyroku sądowego, z wyjątkiem:
  • związanych z działalnością gospodarczą,
  • utraconych korzyści pracownika.
 • renty za uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (na podst. KC),
 • odszkodowania dla właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego
 • z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

  Sprzedaż nieruchomości:

 • po 5 latach od zakupu.
 • przed upływem 5 lat jeżeli właściciel był zameldowany min. 12 m-cy.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY
Obsługa księgowa firm

tel. (0-61) 86-888-05
www.ksiegowa-poznan.pl

zbycie nieruchomości i rzeczy ruchomych

Podatek płacimy od odpłatnego zbycia:

 • przed upływem 5 lat od nabycia - nieruchomości:
  • nieruchomości, udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego wł. prawa do lokalu, do domu jednorodzinnego,
  • wieczystego użytkowania,
 • przed upływem 0,5 roku od nabycia - ruchomości.

Wolna od podatku jest sprzedaż nieruchomości:

 • po 5 latach od zakupu.
 • przed upływem 5 lat jeżeli właściciel był zameldowany min. 12 m-cy.

Wysokość podatku:

Do końca 2006 r. = 10% od przychodu.

Od 2007 r. = 19% od dochodu.

Nieruchomości

Źródłem przychodów, jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Do 31 grudnia 2006 r. zbycie nieruchomości podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem od uzyskanego ze sprzedaży przychodu. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca zmienił system opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości, w miejsce zryczałtowanego 10% od przychodów wprowadzając 19% podatek od dochodów.

Art. 30e [Odpłatne zbycie nieruchomości]

 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
 2. Podstawę obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
 3. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2.
 4. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 (a więc do 30 IV), za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
 5. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.
 6. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
  2. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Art. 21 [Zwolnienia]

 1. Wolne od podatku dochodowego są:

...

126) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

jeżeli podatnik był zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Rzeczy ruchome

Źródłem przychodu z odpłatnego zbycia ruchomości , zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof, jest odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W grupie zwolnień przedmiotowych ustawodawca zawarł zapis, w którym określił (art. 21 ust. 1 pkt 32b), że wolne od podatku dochodowego są przychody z zamiany rzeczy, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł.

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Tak ustalony dochód łączy się z dochodami z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej i wykazuje w zeznaniu rocznym za rok, w którym nastąpiło zbycie ruchomości.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY
Obsługa księgowa firm

tel. (0-61) 86-888-05
www.ksiegowa-poznan.pl

Zbycie nieruchomości i rzeczy ruchomych poza działalnością gospod.

Podatek płacimy od odpłatnego zbycia:

 • przed upływem 5 lat od nabycia - nieruchomości:
  • nieruchomości, udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego wł. prawa do lokalu, do domu jednorodzinnego,
  • wieczystego użytkowania,
 • przed upływem 0,5 roku od nabycia - ruchomości.

Wolna od podatku jest sprzedaż nieruchomości:

 • po 5 latach od zakupu.
 • przed upływem 5 lat jeżeli właściciel był zameldowany min. 12 m-cy.

Wysokość podatku:

Do końca 2006 r. = 10% od przychodu.

Od 2007 r. = 19% od dochodu.

Nieruchomości

Źródłem przychodów, jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Do 31 grudnia 2006 r. zbycie nieruchomości podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem od uzyskanego ze sprzedaży przychodu. Z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawodawca zmienił system opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości, w miejsce zryczałtowanego 10% od przychodów wprowadzając 19% podatek od dochodów.

Art. 30e [Odpłatne zbycie nieruchomości]

 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
 2. Podstawę obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
 3. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2.
 4. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 (a więc do 30 IV), za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
 5. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.
 6. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
  2. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Art. 21 [Zwolnienia]

 1. Wolne od podatku dochodowego są:

...

126) przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

jeżeli podatnik był zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Rzeczy ruchome

Źródłem przychodu z odpłatnego zbycia ruchomości , zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof, jest odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W grupie zwolnień przedmiotowych ustawodawca zawarł zapis, w którym określił (art. 21 ust. 1 pkt 32b), że wolne od podatku dochodowego są przychody z zamiany rzeczy, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2280 zł.

Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Tak ustalony dochód łączy się z dochodami z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej i wykazuje w zeznaniu rocznym za rok, w którym nastąpiło zbycie ruchomości.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY
Obsługa księgowa firm

tel. (0-61) 86-888-05
www.ksiegowa-poznan.pl

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy = jeżeli mieszka w Polsce = płaci od wszystkich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł.

(Bez względu na obywatelstwo)

Obowiązek podatkowy obejmuje dochody z krajowych + zagranicznych źródeł

Miejsce zamieszkania w PDF: (nie stosujemy KC)

 • ma w RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa w PR dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Miejsce zamieszkania w 2 różnych państwach = o nieograniczonyn obowiązku podatk. w jednym z tych państw decyduje "rezydencja" (domicyl podatkowy) ustalony na podstawie um. o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ograniczony obowiązek podatkowy = jeżeli nie mieszka w RP = płaci tylko od dochodów uzyskanych w RP.

Dochody osiągane w PR = dochody z:

 • pracy w RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy - bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności wykonywanej osobiście w PR, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 • działalności gospodarczej w PR,
 • położonej w PR  nieruchomości, w tym jej sprzedaży.

Ograniczony obowiązek podatkowy dot. także = osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych i konsularnych + członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP. = PDF płacą tylko od źródeł w PR, nie płacą od źródeł zagranicznych.

Terytorium RP wg PDF = również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której RP na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY
Obsługa księgowa firm

tel. (0-61) 86-888-05
www.ksiegowa-poznan.pl

Zakres przedmiotowy ustawy o PDF

Przedmiot opodatkowania w PDF = dochód. (wyjątkowo przychód: dywidendy i usługi niematerialne).

Dochód = suma przychodów - koszty ich uzyskania.

Dochód ze źródła przychodów = nadwyżka sumy przychodów ze źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Strata ze źródła przychodów = koszty uzyskania > sumy przychodów.

Przychody zwolnione z PDF:

 • diety i inne należności za czas podróży:
 • wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) + konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, + ze sprzedażą premiową - do 760 zł;

Źródła przychodów :

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, członkostwo w spółdzielni rolniczej, emerytura lub renta,
 2. działalność wykonywana osobiście,
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 4. działy specjalne produkcji rolnej,
 5. nieruchomości lub ich części,
 6. najem, podnajem, dzierżawa, itp.,
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe
 8. odpłatne zbycie:
 • nieruchomości, udziału w nieruchomości (przed upływem 5 lat od nabycia),
 • spółdzielczego wł. prawa do lokalu, do domu jednorodzinnego,
 • wieczystego użytkowania,
 • innych rzeczy (przed upływem 0,5 roku od nabycia)
 1. inne, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Moment powstania przychodu w PDF:

 1. zasada kasowa = od faktycznego uzyskania.
 2. zasada memoriałowa = jeżeli należne, choćby nie otrzymane:
 • z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • z nieruchomości udostępnionych bezpłatnie,
 • uzyskanych jako nominalna wartość udziałów (akcji) objętych za aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przychód jako podstawa opodatkowania (bez pomniejszania o koszty uzyskania):

 • Dywidendy, odsetki – 19%.Wynagrodzenie za usługi niematerialne – doradcze, prawne, reklamowe wypłacane osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce – 20%.

  Powyższych przychodów nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY
Obsługa księgowa firm

tel. (0-61) 86-888-05
www.ksiegowa-poznan.pl