niedziela, 9 sierpnia 2009

Koszty uzyskania przychodów wg PDF

Koszty uzyskania przychodów = koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. (nawet jeżeli przychód nie został osiągnięty)

 • Koszt musi zostać faktycznie poniesiony.
 • Musi mieć charakter definitywny tzn. nie może podlegać zwrotowi.
 • Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote.
 • Każdorazowo ustala się istnienie związku m. wydatkiem a jego celowością z punktu widzenia faktycznego lub potencjalnego przychodu.
 • Ciężar wykazania związku spoczywa na podatniku.

Na przykład wydatki na:

 • surowce i materiały,
 • transport,
 • wynagrodzenie pracowników,
 • remonty i konserwację środków trwałych,
 • odpisy amortyzacyjne,
 • odsetki od pożyczek na działalność gospodarczą
 • prace badawcze, rozwojowe i doświadczalne,
 • niektóre podatki, opłaty i składki ubezpieczeniowe,
 • reklamę.

Wydatki na zachowania lub zabezpieczenie źródeł przychodu = ponoszone są z uwagi na utrzymanie możliwości uzyskiwania przychodów w przyszłości. Np. odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.

Odpisy amortyzacyjne = odpisy z tytułu zużycia środków trwałych.

Środki trwałe = budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu, inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok, wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów:

50% przychodu z tytułu:

praw autorskich, własności wynalazku, topografii układu scalonego, znaku towarowego,

opłaty licencyjnej w pierwszym roku trwania licencji

20% przychodu z tytułu:

 • osobistego wykonywania usług na podstawie um. zlecenia lub um. o dzieło,
 • osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej,
 • z uprawiania sportu, stypendia sportowe,
 • działalności polskich arbitrów w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • zleceń organów władzy, sądów lub prokuratora, (np. przychody biegłych)

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na:

 • nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • straty w środkach trwałych pokrytej odpisem amortyzacyjnym,
 • wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i dzieci,
 • grzywny i kary pieniężne,
 • kary i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań
 • wierzytelności odpisanych jako przedawnione,
 • odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności,
 • kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów i usług,
 • koszty reprezentacji,
 • straty z tytułu zbycia wierzytelności.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY
Obsługa księgowa firm

tel. (0-61) 86-888-05
www.ksiegowa-poznan.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz